Statut stowarzyszenia

| |

STATUT
STOWARZYSZENIA
RATOWNICTWO WODNE RESCUE

(Tekst jednolity)

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: „Ratownictwo Wodne RESCUE”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” lub „RW RESCUE”.
 2. Znakiem RW RESCUE jest sześcioramienny, czerwony krzyż przecięty napisem "RESCUE", wpisany w błękitny okrąg opatrzony napisem "RATOWNICTWO WODNE", którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
 3. RW RESCUE może używać sztandaru, odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami. Uchwałę w tym zakresie podejmuje Zjazd Krajowy.

 

§2

Stowarzyszenie działa na mocy:

 1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. nr 79 poz. 855),
 2. ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 r. nr 208 poz. 1240),
 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1118),
 4. niniejszego Statutu.

 

§3

 1. RW RESCUE jest niezależnym, apolitycznym, edukacyjnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o zasięgu ogólnokrajowym powołanym na czas nieokreślony.
 2. RW RESCUE działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą władz głównych w Zielonej Górze.
 3. RW RESCUE może powoływać organizacyjne jednostki terenowe – Oddziały i Drużyny, na zasadach określonych w niniejszym Statucie, obejmujące swoim zasięgiem działania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 4

 1. RW RESCUE opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.
 2. RW RESCUE może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy w całości realizacji celów statutowych.
 3. RW RESCUE oraz jego Oddziały może zatrudniać pracowników.

 

§5

RW RESCUE może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych oraz społeczności międzynarodowych, o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

ROZDZIAŁ II
CEL I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 7

Celem działalności RW RESCUE jest dbanie o bezpieczeństwo ludzi na obszarach wodnych, promowanie bezpiecznych zachowań nad wodą, prowadzenie kursów i szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, prowadzenie działań ratowniczych polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym.

 

§ 8

RW RESCUE dla realizacji celu:

 1. organizuje, kieruje, koordynuje i bezpośrednio prowadzi działania ratownicze;
 2. współdziała z administracją publiczną i innymi podmiotami zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem powszechnym i porządkiem publicznym oraz ochroną cywilną;
 3. bierze udział lub prowadzi akcje ratownicze, podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych, w tym powodzi i pożarów na wodach;
 4. prowadzi poszukiwania osób zaginionych na terenach wodnych i przywodnych;
 5. dokumentuje przedsięwzięcia organizacyjne i prowadzi rejestr działań ratowniczych;
 6. ujawnia zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających (w szczególności pływających, kąpiących się, uprawiających rekreację lub sporty na obszarach wodnych), w tym na wyznaczonych obszarach wodnych;
 7. przekazuje informacje o zagrożeniach na obszarach wodnych, w tym na wyznaczonych obszarach wodnych, właściwej radzie gminy i zainteresowanym organom;
 8. transportuje osoby, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca gdzie możliwe jest podjęcie medycznych czynności ratunkowych, przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 9. dokonuje przeglądów i wydaje zaświadczenia bezpieczeństwa kąpielisk, miejsc wykorzystywanych do kąpieli, pływalni i innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi;
 10. wydaje ekspertyzy i opinie z zakresu bezpieczeństwa wodnego, w tym dla środków przydatnych w ratownictwie wodnym;
 11. świadczy usługi z zakresu ratownictwa wodnego;
 12. inicjuje i prowadzi prace badawcze, w obszarze bezpieczeństwa na wodach oraz dziedzin powiązanych, projektuje i realizuje inne przedsięwzięcia naukowe (konferencje, seminaria, publikacje, wydawnictwa itp.);
 13. prowadzi działalność edukacyjną w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, realizuje programy profilaktyczne oraz kampanie społeczne, skierowane do różnych grup społecznych i zawodowych;
 14. ustala szczegółowe programy kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz określa kompetencje ratowników i instruktorów;
 15. szkoli ratowników wodnych i instruktorów oraz przewodników psów ratowniczych;
 16. nadaje stopnie ratownikom wodnym i instruktorom;
 17. wykorzystuje dziedzinę ratownictwa wodnego do realizacji inicjatyw w dziedzinie prewencji oraz przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom, a także projektuje działalność społeczną i pomocową nakierowaną na środowiska dysfunkcyjne;
 18. naucza pływania i doskonali umiejętności pływackie;
 19. egzaminuje oraz wydaje dokumenty i odznaki potwierdzające umiejętność pływania;
 20. prowadzi działalność sportową, rekreacyjną i turystyczną;
 21. krzewi etykę ratowników wodnych i umacnia więzi organizacyjne członków;
 22. prowadzi rejestr własnych statków ratowniczych;
 23. wymienia doświadczenia i współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz społecznościami międzynarodowymi;
 24. prowadzi działalność gospodarczą we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 9

 1. Członkami RW RESCUE mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.
 2. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.
 3. RW RESCUE zrzesza członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających i
  3. honorowych.
 4. Przyjęcie członka zwyczajnego i wspierającego do RW RESCUE następuje na podstawie decyzji właściwych władz Oddziału terenowego RE RESCUE.
 5. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest złożenie stosownej deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Deklaracja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku przystępowania osoby prawnej jej nazwę, siedzibę, oznaczenie rejestru i numeru, w którym jest zarejestrowana, a także osobę upoważnioną do jej reprezentacji.

 

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych oraz osoba małoletnia w wieku 16-18 lat, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i małoletni w wieku poniżej 16 lat, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 2. Członek zwyczajny należy do właściwej jednostki RW RESCUE.
 3. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. udziału w Walnym Zebraniu, z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym, a w przypadku członków małoletnich poniżej 16 roku życia oraz członków wspierających, jedynie udziału w Walnym Zebraniu – bez czynnego i biernego prawa wyborczego;
  2. uczestniczenia w przedsięwzięciach RW RESCUE;
  3. zgłaszania wniosków do właściwych władz RW RESCUE;
  4. współpracy z władzami RWRESCUE w realizacji zadań statutowych;
  5. używania odznak, znaków i sztandaru zgodnie z uchwałami władz RW RESCUE;
  6. korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i decyzji władz RW RESCUE;
  7. tworzenia organizacyjnych jednostek terenowych, Oddziałów i Drużyn.
 4. Członek zwyczajny, ma obowiązek bieżącego opłacania składki członkowskiej, przestrzegania przepisów, w tym Statutu, uchwał, regulaminów i decyzji władz RW RESCUE.
 5. Uchwały w zakresie wysokości składek członkowskich oraz zasad i trybu ich zbierania oraz przekazywania podejmuje Zarząd.
 6. Brak opłaconej składki rocznej, skutkuje utratą przywilejów członkowskich wynikających z ust. 3, pkt a-g.

 

§11

 1. Członkiem wspierającym RW RESCUE może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynność prawnych, niepozbawiona praw publicznych lub osoba prawna, która zadeklarowała świadczenie na rzecz RW RESCUE.
 2. Osoba prawna działa w RW RESCUE przez swojego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający posiada prawa określone w §10 ust. 3 pkt a-g.

 

§12

 1. Członkostwo w RW RESCUE ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do RW RESCUE, złożonej na piśmie zarządowi właściwej jednostki RW RESCUE;
  2. skreślenia z listy członków RW RESCUE z powodu:

- zalegania, w okresie dłuższym niż 12 miesiące, z opłatą składek członkowskich lub innych należnych świadczeń,

- zalegania z wnoszeniem zadeklarowanych świadczeń w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, w przypadku członków wspierających – po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia,

- notorycznego unikania udziału w realizacji zadań statutowych RW RESCUE, przez okres ponad 12 miesięcy,

 1. wykluczenia na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej z powodu:

- naruszenia Statutu RW RESCUE,

- działania na szkodę RW RESCUE,

- pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,

 1. śmierci członka RW RESCUE;
 2. likwidacji członka, będącego osobą prawną lub utraty przez nią osobowości prawnej;
 3. rozwiązania RW RESCUE.
 4. Ponowne przyjęcie do RW RESCUE następuje na podstawie decyzji właściwych władz Oddziału terenowego RE RESCUE.

 

§13

 1. W przypadku, o którym mowa w §12 ust. 1 lit. a członkostwo ustaje w dniu otrzymania przez zarząd właściwej jednostki RW RESCUE oświadczenia o rezygnacji.
 2. W przypadku, o którym mowa w §12 ust. 1 lit. b, członkostwo w RW RESCUE ustaje z chwilą doręczenia członkowi RW RESCUE stosownej uchwały Zarządu właściwej jednostki RW RESCUE wraz z uzasadnieniem. Przed podjęciem stosownej uchwały Zarząd właściwej jednostki RW RESCUE jest zobowiązany wezwać pisemnie członka do uregulowania zaległych płatności lub świadczeń w określonym przez Zarządu właściwej jednostki RW RESCUE w wezwaniu terminie. W przypadku notorycznego unikania udziału w realizacji zadań statutowych stowarzyszenia, członek RW RESCUE jest zobowiązany złożyć stosowne wyjaśnienia i deklarację w zakresie swojego udziału w zadaniach statutowych RW RESCUE.
 3. Od uchwały Zarządu właściwej jednostki RW RESCUE o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Sądu Honorowego RW RESCUE. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu właściwej jednostki RW RESCUE.
 4. W przypadku, o którym mowa w §12 ust. 1 lit. c, członkostwo RW RESCUE ustaje z chwilą doręczenia członkowi RW RESCUE uchwały Sądu Honorowego wraz z uzasadnieniem. Przed podjęciem stosownej uchwały Sąd Honorowy jest zobowiązana wezwać pisemnie członka do złożenia stosownych wyjaśnień w przedmiocie okoliczności uzasadniających wykluczenie z listy członków. Od uchwały Sądu Honorowego o wykluczeniu z RW RESCUE przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Sąd Rewizyjny w terminie 14 dni. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do Komisji Rewizyjnej.

 

§12

 1. Członkiem Honorowym RW RESCUE, może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się dla ratownictwa wodnego. Tytuł Członka Honorowego RW RESCUE nadaje Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 20 członków zwyczajnych.
 2. Godność Prezesa Honorowego RW RESCUE, może być nadany osobie fizycznej, po zakończeniu pełnienia funkcji Prezesa RW RESCUE, która w wybitny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. Godność Prezesa Honorowego RW RESCUE nadaje Zjazd Krajowy na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 35 członków zwyczajnych.
 3. Godność Prezesa Honorowego Oddziału RW RESCUE, można nadać osobie fizycznej, po zakończeniu pełnienia funkcji Prezesa, która w wybitny sposób zasłużyła się dla Oddziału RW RESCUE. Godność tę nadaje Zjazd Krajowy, na wniosek Zarządu, Zarządu Oddziału lub na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych tej jednostki.
 4. Honorowy Prezes RW RESCUE oraz Prezes Honorowy Oddziału RW RESCUE, nie może pełnić funkcji we władzach RW RESCUE.
 5. Pozbawienie tytułu Członka Honorowego RW RESCUE, godności Prezesa Honorowego RW RESCUE oraz godności Prezesa Honorowego Oddziału RW RESCUE następuje w wyniku uchwały władzy, która ten tytuł lub godność nadała z powodów określonych w §12 Statutu.

 

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA I WŁADZE

 

§13

 1. Władze Stowarzyszenia stanowią:
  1. Zjazd Krajowy
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Honorowy
 2. Pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia nie można ze sobą łączyć.
 3. Członkowie pełniący funkcje w poszczególnych władzach Stowarzyszenia nie mogą pozostawać ze sobą w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Kadencja władz RW RESCUE trwa 5 lat, jednakże władze są obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
 5. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
 6. Poszczególne władze Samorządu podejmują uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§14

Zjazd Krajowy

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zjazd Krajowy Członków, zwany dalej Zjazdem Krajowym.
 2. Do udziału w Zjeździe Krajowym, z prawem głosu stanowiącym, uprawnieni są wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia będący pełnoprawnymi członkami w dniu Zjazdu Krajowego.
 3. Każdemu członkowi zwyczajnemu uprawnionemu do udziału w Zjeździe Krajowym przysługuje jeden głos. Głos stanowiący można wykonywać jedynie osobiście, udzielenie pełnomocnictw jest niedopuszczalne.
 4. Do udziału w Zjeździe Krajowym w roli obserwatorów uprawnieni są członkowie honorowi i wspierający Stowarzyszenie.

 

§15

 1. Jeżeli liczba wszystkich członków RW RESCUE przekracza 100 osób, Zjazd Krajowy stanowią delegaci poszczególnych Oddziałów Stowarzyszenia. Delegaci na Zjazd Krajowy są wybierani na okres 5 lat, na Walnych Zebraniach Oddziałów, w liczbie 1 na 5 członków tych jednostek, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd. W przypadku ustania członkostwa delegata w RW RESCUE z powodów, o których mowa w § 12 ust. 1, Prezes Oddziału RW RESCUE zawiadamia kolejną osobę z listy kandydatów, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu delegata na Zjazd Krajowy. Jeżeli pierwszeństwo przysługuje więcej niż jednemu kandydatowi, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie, przeprowadzone przez Prezesa Oddziału RW RESCUE, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału.
 2. Oświadczenie kandydata o przyjęciu mandatu delegata na Zjazdu Krajowego powinno być złożone w terminie 3 dni od dnia wybrania na Walnym Zebraniu Oddziału. Niezłożenie przez kandydata oświadczenia w ww. terminie oznacza zrzeczenie się mandatu delegata na Zjazd Krajowy.
 3. Kandydat, może zrzec się mandatu delegata na Zjazd Krajowy na rzecz kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Oświadczenie kandydata o zrzeczeniu się mandatu delegata na Zjazd Krajowy powinno być złożone Prezesowi Oddziału RW RESCUE w terminie 3 dni od dnia wybrania na Walnym Zebraniu Oddziału.
 4. Jeżeli obsadzenie mandatu delegata na Zjazd Krajowy w trybie określonym w ust. 5-7, byłoby niemożliwe z powodu braku kandydatów, którym mandat można przydzielić, Zarząd Oddziału RW RESCUE w drodze uchwały stwierdza, że mandat ten do końca kadencji pozostaje nieobsadzony.

 

§16

 1. Zjazd Krajowy może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajny Zjazd Krajowy jest zwoływany przynajmniej raz do roku przez Zarząd.
 3. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy zwołuje Zarząd, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
  1. Komisji Rewizyjnej;
  2. co najmniej 2/3 liczby delegatów na Zjazd Krajowy;
  3. co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych RW RESCUE.
 4. Zarząd jest zobowiązany zwołać Zjazd Krajowy w ciągu 3 tygodni, od dnia otrzymania wniosku.
 5. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Krajowego, Zarząd powiadamia delegatów co najmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem.
 7. Zjazdem Krajowym kieruje Zarząd zgodnie z przyjętym regulaminem.
 8. Do zadań Zjazdu Krajowego należy w szczególności:
  1. uchwalanie Statutu RW RESCUE i jego zmian;
  2. uchwalanie regulaminów:

- Zarządu,

- Komisji Rewizyjnej,

 1. określanie strategicznych kierunków rozwoju i działania RW RESCUE;
 2. wybór i odwoływanie członków Zarządu RW RESCUE;
 3. wybór o odwołanie członków Komisji Rewizyjnej;
 4. uchylanie lub zmiana uchwał Zarządu;
 5. uchwalanie uchwał w zakresie wyglądu i kształtu sztandaru, odznak i pieczęci Stowarzyszenia;
 6. określanie liczby oraz wybieranie i odwoływanie członków poszczególnych władz RW RESCUE;
 7. nadawanie i pozbawianie tytułu Członka Honorowego, godności Prezesa Honorowego RW RESCUE oraz Prezesa Honorowego Oddziału RW RESCUE;
 8. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu RW RESCUE,
 9. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
  1. udzielanie lub odmawianie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezesowi Zarządu RW RESCUE i członkom Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  2. rozwiązanie RW RESCUE i przeznaczenie majątku RW RESCUE.

 

§17

Zarząd

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę odpowiada przed Zjazdem Krajowym.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 9 członków, w tym Prezes Zarządu, powoływani przez Zjazd Krajowy.
 3. W przypadku utraty członkostwa, odwołania albo rezygnacji przez członka Zarządu z pełnionej funkcji lub innego powodu uniemożliwiającego pełnienie powierzonego mu stanowiska, Zarząd jest umocowany do wyboru nowego członka Zarządu z pośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Prezes Zarządu kieruje pracami i reprezentuje Zarząd. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu funkcję tą na ten okres obejmuje inny członek Zarządu wybrany zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 5. Do składania oświadczeń woli, reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu łącznie.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 7. Członkowie wchodzący w skład Zarządu, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu, za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

§18

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. zwoływanie i organizowanie Zjazdu Krajowego;
  2. przygotowywanie projektów uchwał Zjazdu Krajowego;
  3. realizacja programów i celów RW RESCUE oraz wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego;
  4. powołanie Prezesa Zarządu lub jego zastępcy;
  5. składanie Zjazdowi Krajowemu rocznych sprawozdań ze swojej działalności;
  6. powadzenie rejestru Oddziałów RW RESCUE;
  7. wnioskowanie o nadanie godności Honorowego Prezesa RW RESCUE, Honorowego Prezesa Oddziału RW RESCUE i tytułu Członka Honorowego;
  8. określanie zasad i trybu tworzenia, działania oraz rozwiązywania Oddziałów RW RESCUE;
  9. wydawania zgody na tworzenie Oddziałów i nabywanie przez nie osobowości prawnej;
  10. określanie w formie uchwał wysokości składek członkowskich oraz zasad i trybu ich zbierania i przekazywania;
  11. kontrolowanie działalności oraz uchwał Oddziałów RW RESCUE;
  12. reprezentowanie RW RESCUE, upoważnianie i cofanie upoważnień do podpisywania dokumentów RW RESCUE;
  13. planowanie pracy RW RESCUE i określanie budżetu RW RESCUE;
  14. przystępowanie i występowanie RW RESCUE ze stowarzyszeń krajowych i zagranicznych oraz społeczności międzynarodowych i delegowanie do nich przedstawicieli RW RESCUE;
  15. wykonywanie innych zadań i kompetencji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu.

 

§19

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym z Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, powoływanych przez Zjazd Krajowy.
 2. W przypadku utraty członkostwa, odwołania albo rezygnacji przez członka Komisji Rewizyjnej z pełnionej funkcji lub innego powodu uniemożliwiającego pełnienie powierzonego mu stanowiska, Zarząd jest umocowany do wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej z pośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego, funkcję tą na ten okres obejmuje inny członek Komisji Rewizyjnej wybrany zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Głównym zadaniem Komisji Rewizyjnej jest sprawowanie kontroli w RW RESCUE.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej odpowiadają przez Zjazdem Krajowym.
 6. Komisja Rewizyjna, ma prawo żądania od członków i poszczególnych władz RW RESCUE złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, dotyczących kontrolowanych spraw.
 7. Przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

 

§20

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności RW RESCUE, w tym władz RW RESCUE;
 2. kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem RW RESCUE;
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Zarządu;
 4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Zjeździe Krajowym;
 5. składanie na Zjeździe Krajowym sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej;
 6. zgłaszanie na Zjeździe Krajowym wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi, bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie;
 7. przedkładanie Zarządowi, poprzez Prezesa Zarządu RW RESCUE protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
 8. występowanie do Zarządu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego, w określonej sprawie lub w razie stwierdzenia niewywiązywania się Zarządu ze statutowych obowiązków;
 9. występowanie do Prezesa Zarządu RW RESCUE, z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki;
 10. zapoznawanie z uchwałami Zarządu RW RESCUE;

 

§21

Sąd Honorowy

 1. Sąd Honorowy składa się z 3 do 5 członków, w tym z Przewodniczącego Sądu Honorowego, powoływanych przez Zjazd Krajowy.
 2. W przypadku utraty członkostwa, odwołania albo rezygnacji przez członka Sądu Honorowego z pełnionej funkcji lub innego powodu uniemożliwiającego pełnienie powierzonego mu stanowiska, Zarząd jest umocowany do wyboru nowego członka Sądu Honorowego z pośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Pracami Sądu Honorowego kieruje Przewodniczący. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego, funkcję tą na ten okres obejmuje inny członek Sądu Honorowego wybrany zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Sądu Honorowego.
 4. W zakresie naruszeń postanowień statutu stowarzyszenia Sąd Honorowy orzeka:
  1. kary upomnienia,
  2. nagany,
  3. zawieszenia w prawach,
  4. wykluczenia członka RW RESCUE,
  5. wykluczenia członka władz krajowych RW RESCUE.

 

§ 22

 1. Do zakresu działania Sądu Honorowego należy:
  1. rozpatrywanie, rozstrzyganie i likwidowanie sporów i konfliktów, powstałych pomiędzy członkami władz krajowych RW RESCUE;
  2. rozpatrywanie spraw, związanych z naruszeniem przez członków przepisów, w tym Statutu RW RESCUE, uchwał, regulaminów władz RW RESCUE;
  3. występowanie do właściwych władz RW RESCUE, z wnioskami o podjęcie czynności mających na celu usunięcie ujemnych zjawisk, będących przyczyną sporów i zatargów.
  4. składanie na Zjeździe Krajowym sprawozdania z działalności Sądu Honorowego;
  5. podejmowanie uchwał w zakresie wykluczenia członków Stowarzyszenia i rozpatrywanie wniosków w zakresie ponownego rozpoznania uchwały o wykluczeniu z RW RESCUE.
  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu właściwej jednostki RW RESCUE o skreśleniu z listy członków.

 

ROZDZIAŁ V
ODDZIAŁY I DRUŻYNY

 

§23

W ramach RW RESCUE Zarząd powołuje terenowe jednostki organizacyjne, zwane Oddziałami, w obrębie których działać mogą mniejsze formy organizacyjne – Drużyny.

 

§24

Do działalności Oddziałów i Drużyn stosuje się przepisy Rozdziału IV niniejszego Statutu, chyba, że poniższe przepisy stanowią inaczej.

 

§25

 1. Oddziały skupiają co najmniej 20 osób (członków RW RESCUE), które po wystąpieniu z pisemnym wnioskiem i uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Głównego, zostają wpisane do rejestru oddziałów RW RESCUE.
 2. Wniosek o utworzenie udziału zawiera:
  1. obszar działania Oddziału,
  2. wykaz co najmniej 20 członków chcących powołać dany Oddział,
 3. Oddziały obowiązuje Statut RW RESCUE oraz uchwały i decyzje odpowiednich władz krajowych Stowarzyszenia.
 4. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną, jeśli ich członkowie wyrażą taką wolę na piśmie, a Zarząd wyda w tym zakresie pozytywną decyzję.

 

§26

 1. Władze Oddziału Stowarzyszenia stanowią:
  1. Walne Zebranie Oddziału;
  2. Zarząd Oddziału;
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału;
 2. Władze oddziału zobowiązane są prowadzić ewidencję drużyn.
 3. Oddziały składają corocznie Zarządowi, sprawozdanie z prowadzonej działalności, przede wszystkim w zakresie finansowej i majątkowej.

 

§27

Walne Zebranie Oddziału

 1. Do udziału w Walnym Zebraniu Oddziału, z prawem głosu stanowiącym, uprawnieni są wszyscy członkowie zwyczajni Oddziału będący pełnoprawnymi członkami w dniu Walnego Zebrania Oddziału.
 2. Każdemu członkowi zwyczajnemu uprawnionemu do udziału w Walnym Zebraniu Oddziału przysługuje jeden głos. Głos stanowiący można wykonywać jedynie osobiście, udzielenie pełnomocnictw jest niedopuszczalne.
 3. Walne Zebranie Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane przynajmniej raz do roku przez Zarząd Oddziału. O terminie odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału informuje się Zarząd.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
  1. co najmniej 2/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału;
  2. co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych Oddziału.
 6. Na Walne Zebranie Oddziału zaprasza się Prezesa RW RESCUE, który może być reprezentowany przez upoważnionego przedstawiciela.
 7. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie Oddziału w ciągu 3 tygodni, od dnia otrzymania stosownego wniosku.
 8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału, Zarząd Oddziału powiadamia członków co najmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem.
 9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 10. Walnym Zgromadzeniem Oddziału kieruje Zarząd Oddziału zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
 11. Uchwały na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału podejmowane są w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Za drugi termin, uznaje się zebranie rozpoczęte 30 minut od upływu pierwszego terminu.

 

§28

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy w szczególności:

 1. określanie głównych kierunków i programu działania Oddziału;
 2. wybór delegatów na Zjazd Krajowy;
 3. określanie liczby, wybieranie i powoływanie członków władz jednostek terenowych;
 4. występowanie – poprzez Zarząd – do Zjazdu Krajowego o nadanie lub pozbawienie tytułu Członka Honorowego oraz godności Prezesa Honorowego Oddziału RW RESCUE;
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał innych władz Oddziału, w zakresie niezastrzeżonym dla władz krajowych RW RESCUE;
 6. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez ustępujące władze Oddziału;
 7. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej;
 8. udzielanie lub odmawianie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezesowi Zarządu Oddziału RW RESCUE i członkom Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej;

 

§29

Zarząd Oddziału

 1. Zarząd Oddziału kieruje całokształtem działalności Oddziału Stowarzyszenia, a za swoją pracę odpowiada przed Walnym Zebraniem Oddziału.
 2. W skład Zarządu Oddziału wchodzi od 5 do 9 członków, w tym Prezes Oddziału, powoływanych przez Walne Zebranie Oddziału.
 3. W przypadku utraty członkostwa, odwołania albo rezygnacji przez członka Zarządu Oddziału z pełnionej funkcji lub innego powodu uniemożliwiającego pełnienie powierzonego mu stanowiska, Zarząd Oddziału jest umocowany do wyboru nowego członka Zarządu Oddziału z pośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Prezes Oddziału stoi na czele Oddziału, kieruje pracami i reprezentuje Zarząd Oddziału. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia obowiązków przez Prezesa Oddziału funkcję tą na ten okres obejmuje inny członek Zarządu Oddziału wybrany zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału.
 5. Do składania oświadczeń woli, reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Oddziału uprawniony jest jednoosobowo Prezes Oddziału lub dwóch innych członków Zarządu Oddziału łącznie.
 6. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 7. Członkowie wchodzący w skład Zarządu Oddziału, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu, za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

§30

 1. Do zadań Zarządu Oddziału, należy kierowanie i zarządzanie działalnością Oddziału, w tym:
  1. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału;
  2. przygotowanie porządku obrad i projektów uchwał Walnego Zebrania Oddziału;
  3. realizacja programu i celów RW RESCUE oraz wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego oraz Walnego Zebrania Oddziału;
  4. określanie kierunków działania Oddziału;
  5. uchwalanie programów pracy i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności;
  6. uchwalanie rocznych planów finansowo - rzeczowych i rocznych sprawozdań finansowych;
  7. zarządzanie majątkiem w imieniu Oddziału;
  8. zatwierdza regulaminy Drużyn,
  9. powoływanie oraz rozwiązywanie drużyn oraz określanie ich terenu działania, a także koordynowanie, wspieranie ich działalności i zatwierdzanie regulaminów;
  10. występowanie z wnioskiem do Zarządu, o wyrażenie zgody na rejestrację oddziału w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako jednostki terenowej z osobowością prawną;
  11. prowadzenie ewidencji członków i drużyn RW RESCUE;
  12. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi o zasięgu lokalnym (gminnym, powiatowym i wojewódzkim);
  13. zgłaszanie wniosków poprzez Zarząd o nadanie godności Członka Honorowego i Prezesa Honorowego Oddziału RW RESCUE;
  14. składanie Walnemu Zebraniu Oddziału sprawozdań z działalności;
  15. skreślanie i wykluczanie lub przywracanie i ponowne przyjmowanie członków zwyczajnych Oddziału RW RESCUE;
  16. wykluczanie lub dokooptowanie członków Zarządu Oddziału;
  17. nawiązywanie lub rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu Oddziału;
  18. podejmowanie decyzji w sprawie nagród oraz nadawanie lub występowanie o nadanie medali i odznaczeń.
 2. Za wszelkie zobowiązania finansowe, prawne i inne, powstałe w wyniku działalności Oddziału z wyodrębnioną osobowością prawną, odpowiadają w pełnym zakresie władze Oddziału.

 

§31

Komisja Rewizyjna Oddziału

 1. Komisja Rewizyjna oddziału składa się z 3-5 członków, w tym z Przewodniczącego, powoływanych przez Walne Zebranie Oddziału i zajmuje się kontrolą działalności Oddziału.
 2. W przypadku utraty członkostwa, odwołania albo rezygnacji przez członka Komisji Rewizyjnej Oddziału z pełnionej funkcji lub innego powodu uniemożliwiającego pełnienie powierzonego mu stanowiska, Zarząd Oddziału jest umocowany do wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej Oddziału z pośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Na posiedzenia Komisji Rewizyjnej zaprasza się Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RW RESCUE oraz Prezesa Oddziału, których mogą reprezentować upoważnieni przedstawiciele.
 4. Komisja Rewizyjna Oddziału zdaje sprawozdania Komisji Rewizyjnej RW RESCUE w określonych przez nią terminach.

 

§32

Do zadań Komisji Rewizyjnej oddziału należy:

 1. kontrola działalności merytorycznej i finansowej Oddziału z uwzględnieniem celowości, rzetelności i prawidłowości, a także zgodności ze Statutem RW RESCUE oraz uchwałami i decyzjami władz RW RESCUE, co najmniej raz w roku;
 2. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu Oddziału;
 3. pisemne przedstawianie Zarządowi Oddziału protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
 4. występowanie z wnioskiem do Zarządu Oddziału o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania oddziału;
 5. wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu Oddziału w celu omówienia wyników kontroli;
 6. pisemne zapoznawanie Zarządu Oddziału z uchwałami, opiniami, stanowiskami i wnioskami w terminie do 14 dni po jej posiedzeniu;
 7. składanie na Walnym Zebraniu Oddziału, sprawozdania ze swej działalności oraz zgłaszanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału;
 8. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli, i żądaniem wyjaśnień;
 9. wykluczanie i dokooptowanie członków Komisji Rewizyjnej Oddziału;
 10. przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

 

§33

Drużyna

 1. Drużyny skupiają co najmniej 5 członków zwyczajnych. Drużyna wyodrębnia się z członków oddziału, po złożeniu pisemnego wniosku i uzyskaniu zgody władz właściwego Oddziału.
 2. Drużyna podlega władzom Oddziału, a w przypadku, gdy na jej terenie nie ma Oddziału, bezpośrednio władzom krajowym.
 3. Drużyną kieruje kierownik, w stopniu co najmniej ratownika wodnego w oparciu o regulamin drużyny, zatwierdzony przez Zarząd Oddziału.
 4. Drużyna na zebraniu wybiera i odwołuje kierownika bezwzględną większością głosów, przez co najmniej połowę członków uprawnionych do głosowania.
 5. Do zadań drużyny, należy w szczególności realizowanie celów statutowych RW RESCUE w rejonie działalności.
 6. We wszelkich kwestiach finansowych oraz majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu, związanych z działalnością Drużyny, Kierownik jest zobowiązany uzyskać zgodę Zarządu Oddziału.

 

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§34

Majątek RW RESCUE stanowią środki pieniężne, nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§35

 1. Źródłami powstania majątku RW RESCUE są w szczególności:
  1. opłaty, wpisowe i składki członkowskie;
  2. dochody i pożytki z majątku Stowarzyszenia;
  3. dotacje;
  4. darowizny, zapisy i spadki;
  5. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej;
  6. dochody z nieruchomości i ruchomości;
  7. dotacje, subwencje, dofinansowania;
  8. dochody z ofiarności publicznej;
  9. dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych.
 2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto bankowe. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia.
 3. Składka członkowska opłacana jest w wysokości i za okres ustalony przez Zarząd w drodze uchwały. W celu zachowania ciągłości pełnoprawnego członkostwa, należy uiścić składkę członkowską przed końcem obowiązywania obecnie opłaconej składki członkowskiej lub uregulować zaległą składkę członkowską. Opłaty składki członkowskiej należy dokonać na konto Stowarzyszenia wskazane przez Zarząd.
 4. RW RESCUE prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość, zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, zarówno w Polsce jak i zagranicą.
 5. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.
 6. Stowarzyszenie nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem RW RESCUE w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy RW RESCUE pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywania majątku RW RESCUE na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie RW RESCUE, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 36

 1. Uchwalenie Statutu RW RESCUE lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu RW RESCUE przez Zjazd Krajowy, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie Statutu RW RESCUE lub jego zmian oraz rozwiązanie RW RESCUE, mogą być przedmiotem obrad Zjazdu Krajowego wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w jego porządku.
 3. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu RW RESCUE, Zarząd określa sposób likwidacji i przeznaczenie jego majątku.